• นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  (ด้านบริการทางวิชาการ)สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
   สายด่วนผู้บริหาร
  ร้องเรียนปัญหา !  ...คลิกที่นี่...
  ตอบรับเข้าอบรม !  ...คลิกที่นี่...

  คนเก่งของเรา


    1.ปรีดา , นิตยา:วิทยากรอบรม การกู้ชีพฉุกเฉิน 4-5 มีนาคม 2564 จัดโดยขนส่งภูซาง

    2.สิริรักษ์ ไชยมงคล , อวันดา ปานใจนาม :หน่วยพยาบาลคัดเลือกทหารกองเกิน

    3.นางพิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช , นางสุนิสา ขันเปี้ย:สนับสนุนหน่วยพยาบาล ค่ายขุนเจืองธรรม

    4.อสม.เชียงบาน:คัดกรองโควิดการประชุมกรรมมาธิการตำรวจ 650 คน

    ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย
    ข่าวสารงานส่งเสริมฯ
    ข่าวสารงานระบาดวิทยา
    เอกสารที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
    download
    Hosxp & Technic 
 • สวัสดีปีใหม่ 2566

  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

  • มีความหลากหลายทาง วิชาชีพ วัย พื้นฐานการศึกษา ครอบครัว ทัศนคติ มุมมอง

  สินทรัพย์

  • อาคารสำนักงาน
  • รถราชการ
  • ครุภัณฑ์สำนักงาน
  • วัสดุ

  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้


  (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
  (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
  (๔) ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
  (๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
  (๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
  (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
  (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
  (๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
  (๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
  (๑๑) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
  • สสจ.
  • รพ.
  • หน่วยราชการอื่นๆ
  • ประชาชนทั่วไป
    1.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาดำเนินการดังนี้ 1.คัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน 2.จัดส่งผลการคัดเลือกเป็นแบบรูปเล่ม มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดใน QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือ รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    2.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการ รับการประเมิน บุคลลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ตำแหน่ง แจ้งผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตั้งแต่วันที 1- 14 ธันวาคม 2566 รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    3.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการ รับการประเมิน บุคลลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 113601 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลจุน ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตั้งแต่วันที 1- 14 ธันวาคม 2566 รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    4.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ยู นิมมานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    5.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "การสร้างผลงานเชิงประจักษ์ จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    6.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 รุ่น จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ช่วงระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2567 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 35,000 บาท รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    7.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการฝึกอบรม 2567 โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    8.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    9.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26 จัดโดย โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    10.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 จัดโดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์- 30 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดได้ส่งในระบบ E สารบรรณแล้ว เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 7 หมู่ 15 ถนนศักดาบรรณกิจ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
Office โทรศัพท์ : 054-451-974 โทรสาร: 054-452-510 webmaster E-mail atimeit2004@yahoo.com LineID:atimeit mobile:081-026-7134

สถิติมีผู้เข้าชมตั้งแต่ 1/1/2561 แล้วจำนวน  227,934  ครั้ง