ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน mobile Email
1. นายไชยยนต์  วงศใหญ่(1532) สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ 0830495830 cksso5603@yahoo.com
2. นางอารยา มหาวงศนันท์(752) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านวิชาการ) สสอ.เชียงคำ 0885474475 tonpung@hotmail.com
3. นายประหยัด สองสีใส(1551) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร) สสอ.เชียงคำ 0810267134 atimeit2004@yahoo.com
4. นายนที  หอมนาน(114) ผอ.รพ.สต.หย่วน รพ.สต.ตำบลหย่วน 0817645631 wiangck@yahoo.co.th
5. นางละเอียด ใจกล้า(1191) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลน้ำแวน 090-912-7884 jannachai@gmail.com
6. นายสงกรานต์ หอมนาน(1528) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านผาลาด 0898535240 deaw_sk1@windowslive.com
7. นางสาวนิตยา ศรีประโชติ(251) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านฝายกวาง 0848055732 anurak_2554@windowslive.com
8. นายประวิทย์ สูงปานเขา(1058) ผอ.รพ.สต.ฝายกวาง รพ.สต.บ้านฝายกวาง 0864213049 prawitsungpankao@gtmail.com
9. นางอัมพร บ่อสุวรรณ(1258) ผอ.รพ.สต.บ้านแวนโค้ง รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 088-547-3439 pai.05@hotmail.com
10. ยุพิณ อินทะรังษี(1382) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ 0843701217 yajai2516@gmail.com
11. นายอนุสรณ์ คำพีระ(189) ผอ.รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 085-7624654 akphayao43@gmail.com
12. ภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์(1247) ผอ.รพ.สต.ร่มเย็น รพ.สต.ตำบลร่มเย็น 084-809-9808 prd24022509@hotmail.com
13. นายนราพันธ์ จันทิมา(163) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเชียงบาน 0899546118
14. ปภาดา มังคลาด(1788) ผอ.รพ.สต รพ.สต.ตำบลแม่ลาว 0857284882 jrlovely@windowslive.com
15. กรรณิกา นิทะโน(818) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านน้ำมิน 092-336-4353 kannika.nitano@hotmail.com
16. นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร(1793) ผู้อำนวยการรพ.สต. รพ.สต.บ้านจำบอน 0849504925 pnwrichman@gmail.com
17. นายอภิชิต วงศใหญ่(174) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางมดแดง 0861956026
18. นางสาวจันทา อุดมรักษ์(151) ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข 086-194-9114
19. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี(207) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 0849505418 sinchai8811@gmail.com
20. นายบุรินทร์ วงค์แก้ว(1806) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านสนับสนุนบริการ) รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 0971107740 rin_ph2499@hotmail.com
21. นางวราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์(289) พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บ้านต้นผึ้ง 0892075678 lay_zanta@hotmail.co.th
22. นายธนาพร ดอนมูล(1714) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสช.บ้านคะแนง 0613509176 Tanaporn.Donmoon@gmail.com