ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน mobile Email
1. นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา(1532) สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ 0830495830 cksso5603@yahoo.com
2. นางอารยา มหาวงศนันท์(752) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านวิชาการ) สสอ.เชียงคำ 0885474475 tonpung@hotmail.com
3. นายประหยัด สองสีใส(1551) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร) สสอ.เชียงคำ 0810267134 atimeit2004@yahoo.com
4. นายนที  หอมนาน(114) ผอ.รพ.สต.หย่วน รพ.สต.ตำบลหย่วน 0817645631 wiangck@yahoo.co.th
5. นายศิริชัย เทวิละ(188) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านผาลาด
6. นางกลุธิดา สองสีใส(187) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเวียง 0810253005
7. นายสงกรานต์ หอมนาน(1528) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ 0898535240 deaw_sk1@windowslive.com
8. นายอนุสรณ์ คำพีระ(189) ผอ.รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 085-7624654 akphayao43@gmail.com
9. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี(207) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลร่มเย็น 0849505418 sinchai8811@gmail.com
10. ปภาดา มังคลาด(1788) ผอ.รพ.สต รพ.สต.ตำบลแม่ลาว 0857284882 jrlovely@windowslive.com
11. นางนันทินี ดวงใน(117) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านน้ำมิน
12. นายอภิชิต วงศ์ใหญ่(1563) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสันปูเลย
13. นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว(168) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข
14. นายธนาพร ดอนมูล(1714) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสช.บ้านคะแนง 0613509176 Tanaporn.Donmoon@gmail.com