ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน mobile Email
1. นายไชยยนต์  วงศใหญ่(1532) สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ 0830495830 cksso5603@yahoo.com
2. นางอารยา มหาวงศนันท์(752) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เชียงคำ 0885474475 tonpung@hotmail.com
3. นายนที  หอมนาน(114) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลหย่วน 0817645631 wiangck@yahoo.co.th
4. นางละเอียด ใจกล้า(1191) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลน้ำแวน 090-912-7884 jannachai@gmail.com
5. นายสงกรานต์ หอมนาน(1528) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านผาลาด 0898535240 deaw_sk1@windowslive.com
6. ภูวนาถ อ่อนนวล(299) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง รพ.สต.ตำบลเวียง 0808517889 puwanat2504@gmail.com
7. ประวิทย์(1058) นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านฝายกวาง 0864213049 prawitsungpankao@gtmail.com
8. นางอัมพร บ่อสุวรรณ(1258) ผอ.รพ.สต.บ้านแวนโค้ง รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 088-547-3439 pai.05@hotmail.com
9. นางอรอนงค์ บุญชูโชค(975) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ 054881140 orn_boon@yahoo.com
10. นายอนุสรณ์ คำพีระ(189) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 085-7624654 akphayao43@gmail.com
11. ภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์(1247) ผอ.รพ.สต.ร่มเย็น รพ.สต.ตำบลร่มเย็น 084-809-9808 prd24022509@hotmail.com
12. นายนราพันธ์ จันทิมา(163) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเชียงบาน 0899546118
13. ปภาดา มังคลาด(1788) ผอ.รพ.สต รพ.สต.ตำบลแม่ลาว 0857284882 jrlovely@windowslive.com
14. นายประหยัด สองสีใส(1551) ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านน้ำมิน 0810267134 atimeit2004@yahoo.com
15. นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร(1793) ผู้อำนวยการรพ.สต. รพ.สต.บ้านจำบอน 0849504925 pnwrichman@gmail.com
16. นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่(746) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสันปูเลย 0903182525 Nongpin1@hotmail.com
17. นายอภิชิต วงศใหญ่(174) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางมดแดง 0861956026
18. นางสาวจันทา อุดมรักษ์(151) ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข
19. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี(207) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 0849505418 sinchai8811@gmail.com
20. นางวราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์(289) พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บ้านต้นผึ้ง 0892075678 lay_zanta@hotmail.co.th
21. นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว(138) นักวิชาการสาธารณสุข สสช.บ้านคะแนง 0871821658 narongrit_tommy@hotmail.com