บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 • นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

  สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

  โทร-085-529-9607

 • นายประหยัด สองสีใส

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร)

  โทร-081-026-7134

  email-atimeit2004@yahoo.com

 • นางอารยา มหาวงศนัน

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านวิชาการ)

  โทร-093-139-5150

   

 • นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  โทร-090-318-2525

   

   

 • นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านภารกิจพิเศษ)

  โทร-084-950-5418

   

 • นายคงศักดิ์ เย็นใจ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

   

   

 • นางนรินร์ทิพย์ รวมสุข

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  โทร-088-238-3607

   

 • นางสาวณัฎฐณิชา ใจแปง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  โทร-082-496-6678

   

 • นางสาววาลิณีย์ ไกลถิ่น

  ธุรการ/การเงิน

  โทร-099-612-4266

   

 • นางสาวเกศกนก ใจหนัก

  แม่บ้าน

  โทร-083-049-5830