นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา  ,  นายประหยัด สองสีใส  ,  นางอารยา มหาวงศนันท์  ,  ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์ พิเคราะห์  ,  นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข  ,  นาวสาวณัฎฐณิชา ใจแปง  ,